Regulamin korzystania z witryny internetowej

Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania z witryny dostępnej aktualnie pod adresem https://www.bebecar.com będącej własnością firmy Bébécar - Utilidades para Criança S.A.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Korzystanie z Witryny wymaga wcześniejszej akceptacji przez użytkownika jej Regulaminu, którego lektura jest zalecana przy każdym wejściu na stronę.

Wchodząc na Witrynę i korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin, jak również zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Użytkownik nie powinien korzystać z Witryny ani wchodzić na nią, jeśli nie zgadza się z niniejszym Regulaminem. Jednakowoż użytkownik potwierdza i akceptuje, że wejśce na Witrynę i korzystanie z niej podlega Regulaminowi aktualnemu w chwili każdorazowego wejścia na Witrynę.


 1. Firma Bébécar dołożyła starań, aby zapewnić, że każda informacja zawarta w Witrynie była poprawna i prawdziwa w chwili umieszczania jej na stronie, przy czym firma Bébécar nie ponosi jakiejkolwiej odpowiedzialności za niepoprawne, niepełne i nieaktualne informacje dostępne w Witrynie.

 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wzmiankowanych w Witrynie, firma Bébécar nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści dostępne na jakiejkolwiek stronie internetowej, jak również za treść wysłanych lub otrzymanych wiadomości.

 3. Wszelka treść (teksty i zdjęcia) dostępna na tej Witrynie jest własnością firmy Bébécar. Wchodząc na Witrynę, użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw z wyjątkiem praw do korzystania i wyświetlania stron Witryny zgodnie z Ogólnym Regulaminem Korzystania z Witryny.

 4. Użytkownik może drukować lub kopiować informacje zawarte w Witrynie tylko dla własnego użytku, a w przypadku przedsięborców, jeśli takkie informacje nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek celu handlowym. Wyraźnie zabrania się sprzedaży i oferowania do sprzedaży informacji zawartych na tej Witrynie, tak częściowo jak i w całości.
  Nie zezwala się na wykorzystywanie jakiejkolwiek części witryby firmy Bébécar na innej stronie, nawet za pomocą linka lub hiperłącza. Zakaz ten nie obowiązuje w przypadku zgody udzielonej przez odpowiednie osoby z firmy Bébécar, która musi wskazywać cel wykorzystywania takich informacji.

  Aby uzyskać zgodę w powyższym celu, należy skontakować się z odpowiednimi osobami z firmy Bébécar za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, podając nastepujące informacje:
  (a) Pana/Pani imię i nazwisko oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za umieszczenie hiperłącza/ linku;
  (b) nazwę firmy;
  (c) Pana/Pani numer telefonu/e-mail lub numer telefonu /e-mail osoby odpowiedzialnej za umieszczenie hiperłącza/linku;
  (d) adres strony/stron, na których zostanie umieszczone hiperącze/link.

  Zabrania się używania nazwy i znaku handlowego Bébécar dla niestosownych celów.

 5. Użytkownik nie może wykorzystywać niniejszej Witryny dla celów sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności potwierdza, że nie będzie wysyłał, używał, kopiował lub zezwalał na wysyłanie treści o charakterze zniesławiającym, wulgarnym lub abuzywnym, nieprzywoitym lub naruszającym prywatność jakiejkolwiek osoby. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wysyłał firmie Bébécar ani osobom odwiedzającym Witrynę jakichkolwiek niezamawianych materiałów lub wiadomości o dużym rozmiarze, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

 6. Firma Bébécar zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zmiany, zawieszenia lub zamknięcia, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, części lub całości Witryny, jak również do zabronienia i/lub ograniczenia dostępu do niej.

 7. Informacje, w których posiadanie wejdzie firma Bébécar, będą traktowane jako poufne i w żaden sposób nie będą rozpowszechniane. Postanowienie to dotyczy wszystkich klientów firmy Bébécar. Wyjątek od powyższego stanowią trzy poniższe przypadki:

  (a) jeśli właściciel informacji udzieli pisemnej zgody na rozpowszechnianie udostępnionych nam informacji;
  (b) jeśli te informacje zostaną zażądane przez jakikolwiek organ wymiaru sprawiedliwości w oparciu o doręczony ważny i przewidziany przepisami prawa portugalskiego nakaz;
  (c) jeśli te informacje są dostępne publicznie lub zostały wysłane przez podmiot, który może odpowiadać za prawo do wykorzystywania tej informacji.

  Informacje, do których firma Bébécar może mieć dostęp, będą należycie przetwarzane wewnątrz Grupy Bébécar i mogą być wykorzystywane jako wsparcie badawcze lub jako dane statystyczne.
  Informacje te mogą być wysłane do dowolnego kraju należącego do Unii Europejskiej lub do dowolnej części świata, w której firma Bébécar ma swoje biuro. Mogą być również wykorzystywane w celu udostępnienia użytecznych informacji o produktach lub usługach naszym klientom.
  Kiedy użytkownik Witryny udostępnia nam swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu, firma Bébécar zakłada, że użytkownik jest świadomy celu udostępnienia tych danych. Firma Bébécar przechowuje te dane i może je w przyszłości wykorzystać w celu udostępnienia posiadaczom tych danych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Bébécar.
  Tego typu informacje mogą być dowolnie przekazywane w ramach Grupy Bébécar, jako że grupa ta jest właścicielem wszelkich informacji dostępnych w Witrynie.

 8. Użytkownik bezwarunkowo zgadza się, że w przypadku reklamacji, strat i szkód (w tym o charakterze prawnym) wyrządzonych firmie Bébécar i/lub zaistniałych wskutek niewłaściwego korzystania z Witryny oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, firmie Bébécar przysługuje odszkodowanie od użytkownika.

 9. Witryna firmy Bébécar może udostępniać inne witryny za pomocą hiperłączy/linków, ale pomimo iż takie przekierowanie następuje za pomocą niniejszej witryny, firma Bébécar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach, a korzystanie z nich oznacza automatyczną odpowiedzialność użytkownika.

 10. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik naruszy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, firma Bébécar jest uprawiona do zawieszenia lub odebrania mu prawa dostępu do niniejszej Witryny.

 11. Niniejsza Witryna udostępniana jest przez firmę Bébécar, a korzystanie z niej nie wymaga subskrypcji i/lub opłaty. Oznacza to, że firma Bébécar nie daje żadnych gwarancji.

 12. Warunki dostępu do niniejszej Witryny mogą być modyfikowane przez firmę Bébécar w dowolnym momencie, a dalszy dostęp do Witryny po wprowadzeniu zmian oznacza automatyczną akceptację nowych warunków, niezależnie od tego, czy użytkownik się z nimi zapoznał czy też nie.

 13. Niniejszy Regulamin jak i cała treść Witryny objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów prawa Portugalii, której sądy i właściwe organy mają wyłączną jurysdykcję.

 14. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Witryny jak i firmy Bébécar należy kierować pocztą elektroniczną na adres mailowy info@bebecar.com lub pocztą tradycyjną do jednego z naszych biur:

  Bébécar - Utilidades para Criança S.A.
  Rua Domingos Oliveira Santos, 62
  Apartado 8
  4509-903 Caldas de São Jorge (Portugal)
Bezpieczeństwo i wygoda

Wszystkie elementy produktów firmy Bébécar produkowane są w Europie, co gwarantuje, że wszystkie normy bezpieczeństwa są przestrzegane z maksymalną dbałością i zachowaniem jakości.

Stosunek jakość/cena

Oferujemy Państwu szeroką gamę produktów dopasowanych do różnych etapów rozwoju dziecka i zapewniamy idealne rozwiązania w każdym momencie.

Odporność i trwałość

Aluminiowa rama, lekka i trwała, w połączeniu z nieprzemakalnymi tkaninami wysokiej jakości sprawiają, że produkty firmy Bébécar są idealnym wyborem dla osób, którzy szukają solidnego produktu, odpornego na działanie czasu.

Serwis posprzedażowy

Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, zarówno drogą telefoniczną jak i mailową, gotowi rozwiać wszelkie wątpliwości lub pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić.